Oposicions Auxiliars administratius GenCat

El teu èxit és el nostre èxit

Ens apassiona ensenyar, i la llarga trajectòria formant opositors ens avala:
sabem exactament allò que necessites i t’ho proporcionem.

T’oferim 25 anys d’experiència en la preparació d’oposicions i una eficaç metodologia adaptada a la formació online, a través d’una innovadora plataforma amb continguts especialment dissenyats perquè aconsegueixes el teu objectiu.

Ens comprometem a acompanyar-te durant tot el procés per garantir-te els millors resultats.

Requisits per a presentar-se

a) Ser ciutadà espanyol o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifcats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: estar en possessió del Graduat d’ESO o equivalent o superior.

d) Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades).

e) Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de
convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

f) Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell C1.

g) Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Requisits específics de promoció interna

a) Ser funcionari/ària de la Generalitat de Catalunya del cos o escala del grup que determinin les bases específiques.

b) Posseir una antiguitat de, al menys, dos anys de servei actiu en el cos o escala esmentat.

c) Trobar-se respecte de la Generalitat de Catalunya en el cos o escala esmentat en les bases específiques, en situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o de destinació.

Temari Comú

DOGC 8265, 6-11-2020

Tema 1 Bon govern
Tema 2 El dret a la protecció de dades de caràcter personal
Tema 3 Marc constitucional
Tema 4 L’organització territorial
Tema 5 L’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tema 6 La Unió Europea
Tema 7 L’organització de l’Administració de la Generalitat
Tema 8 L’Administració pública
Tema 9 La competència administrativa
Tema 10 Concepte de procediment administratiu
Tema 11 Les fases del procediment administratiu
Tema 12 La finalització del procediment administratiu
Tema 13 L’Administració digital
Tema 14 Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal
Tema 15 La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Tema 16 Documentació administrativa
Tema 17 El pressupost de la Generalitat de Catalunya
Tema 18 Els contractes del sector públic
Tema 19 Formes d’activitat administrativa
Tema 20 La funció pública
Tema 21 Els drets dels empleats públics
Tema 22 La normativa aplicable al personal de la Generalitat
Tema 23 La prevenció de riscos laborals
Tema 24 Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
Tema 25 La ciberseguretat a l’Administració
QUÈ T'OFERIM?

Curs de tècniques d’estudi per treure el màxim profit a la plataforma.

Videoconferències setmanals amb què expliquem els continguts teòrics. Les videoconferències queden enregistrades a la plataforma per a que hi puguis accedir sempre que vulguis.

Després de cada unitat, accediràs a tests que et permetran avaluar l’assoliment dels continguts.

Classes per videoconferència per a explicar part del temari i poder resoldre’t els dubtes de les classes gravades…

Un equip de docents integrat per personal actiu en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i amb una llarga trajectòria educativa.

Programació del Curs

Curs en preparació.

error: El contingut està protegit
X