Per què preparar-se?

La Generalitat de Catalunya ha iniciat un procés d’estabilització de 2.336 places. 545 places es regiran pel sistema selectiu de concurs oposició. També està previst un segon procés selectiu el 2024 (convocatòria 2023).

El temari corresponent a la convocatòria 2022 consta només de 8 temes, ampliats amb 7 més per a la convocatòria de 2023.

Prepararem tot el temari en dues fases:

  • Contingut convocatòria 2022 (examen 2023): preparació dels 8 temes, de novembre a maig.
  • Contingut convocatòria 2023 (examen 2024): preparació dels 7 temes restants i repàs dels 8 anteriors, a partir de la publicació de resultats de la prova de 2023

Requisits per a presentar-se

a) Ser ciutadà espanyol o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: estar en possessió del Graduat d’ESO o equivalent o superior.

d) Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades).

e) Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques.

f) Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell C1.

g) Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases especíques.

Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C2)

Segons el DOGC 29/07/2022

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre aquesta part del temari, temes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 (són els temes ressaltats a continuació en negreta):

Tema 1

Marc constitucional

Tema 2

L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 3

Bon govern i transparència

Tema 4

El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició

Tema 5

Concepte de procediment administratiu

Tema 6

Les fases del procediment administratiu

Tema 7

El pressupost de la Generalitat de Catalunya

Tema 8

La funció pública

Tema 9

Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal

Tema 10

L’Administració digital

Tema 11

La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 12

Documentació administrativa

Tema 13

Ús de les TIC a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 14

Els drets dels empleats i empleades públics

Tema 15

El règim disciplinari

QUÈ T'OFERIM?

Un curs online per a la preparació completa del temari i supòsits pràctics, fonamentat en videoconferències setmanals. Les classes es complementen i reforcen amb sessions presencials un cop al mes en el nostre centre (tercer dissabte de cada mes).

El curs compta amb el suport d’una plataforma digital amb tots els materials i recursos pedagògics necessaris (esquemes, tests, quadres sinòptics…).

Les videoconferències queden enregistrades a la plataforma per tal que els alumnes puguin repassar els continguts o veure les classes si no van poder assistir.

S’inclou tot el material didàctic necessari.

Horaris

Curs en preparació

Preu especial per a alumnes matriculats el curs 2021 i alumnes afiliats a FEUSOC. Posa’t en contacte amb nosaltres i acosegueix el teu codi de descompte.

error: El contingut està protegit
X