CONDICIONS DE VENDA

El present acord regula les condicions generals dels serveis oferts en la present pàgina web d’OPOSapp propietat d’IMPOSITA SERVEIS, S.L amb CIF número B43612860 i domicili al carrer Jardí 13-15 d’Amposta.
El CLIENT, d’ara endavant l’ALUMNE, en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal, la seva política de privacitat, avís legal i la resta d’aspectes legals que en conjunt donen compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).
L’ALUMNE reconeix disposar de capacitat jurídica i legal suficient per obligar-se contractualment i que posseeix els requisits acadèmics necessaris per a cursar la formació contractada.
En cas que un alumne s’hagi matriculat d’un curs del qual no compleix els requisits d’accés, se li retornarà el 30% de l’import total de la seva matrícula. Per procedir a la devolució, serà requisit indispensable que l’alumne hagi presentat la documentació dels requisits d’accés fins un màxim de quinze dies després de la data d’inici de curs.
Els requisits d’accés s’especifiquen en la pàgina web d’OPOSapp, entrant en el curs corresponent. S’entén que l’alumne és sabedor d’aquests requisits per a presentar-se a una oposició i, en conseqüència, no té dret a la devolució dels imports efectuats en cas de no complir amb els requisits requerits.
El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i pot ser consultat sempre que l’alumne ho requereixi.

1. PAGAMENT SEGUR I PERÍODES DE PAGAMENT

La forma de pagament és per de tarjeta de dèbit/crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament.
Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquesta.
IMPOSITA SERVEIS, S.L no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.
Els pagaments són previs a l’inici de la formació, de manera que IMPOSITA SERVEIS, S.L no proporcionarà l’accés fins al moment en què hagi rebut el pagament d’aquest. IMPOSITA SERVEIS, S.L es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament incomplet o impagament d’aquests, sense necessitat de requeriment o avís previ al contractant.

2. PREUS

En contraprestació pel producte adquirit, l’ALUMNE accepta pagar expressament a IMPOSITA SERVEIS, S.L les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerts a www.oposapp.com.

3. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzats comandes per persones físiques majors d’edat, que compleixin els requisits acadèmics per accedir a la formació objecte de la compra.
A la pàgina web es detallen tots els nostres cursos de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s’han de seguir els següents passos:

  • Escollir el curs que desitgi adquirir.
  • Per tramitar la comanda, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, al correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra serà suficient que introdueixi el nom d’usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu de la seva custòdia.
  • A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen els cursos seleccionats i es calcula el preu total.
  • Així mateix, caldrà indicar una adreça a efectes de facturació.
  • Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i de les condicions de venda.
  • A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció de sistema triat en cada cas.
  • Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Comprar”.

L’ALUMNE es dóna per informat que les descripcions dels cursos a la pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

4. DISPONIBILITAT

Els cursos oferts per OPOSapp es troben disponibles per a la seva contractació des de qualsevol part de món.
Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.
El curs acadèmic començarà amb l’arrencada en la data estipulada, la data d’inici figurarà publicada a la pàgina web. Aquest serà el dia en què es donarà accés a tots els alumnes al material didàctic dels cursos adquirits. El material estarà publicat a la plataforma, des d’on es podrà consultar en línia o procedir a la seva descàrrega.

Amb l’objecte de què en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.
Així mateix, l’ALUMNE pot consultar l’estat de la seva comanda trucant en horari comercial d’obertura al telèfon 900 104 574 o enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected]

5. FACTURES

Al realitzar el pagament corresponent, l’ALUMNE tindrà a la seva disposició a la mateixa pàgina web la factura de la seva compra en format PDF.
L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant IMPOSITA SERVEIS, S.L exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. DEVOLUCIONS

Un cop iniciat el curs, l’alumne pot sol·licitar la devolució de l’import de la seva matrícula, però per a això s’han de complir dos requisits: que no hagin transcorregut més de quinze dies naturals des de l’arrencada del curs i/o des de la realització de la matrícula i que no s’hagi accedit a la plataforma. En cas d’incomplir qualsevol de les condicions esmentades, no es podrà tramitar la devolució de diners i la corresponent baixa com ALUMNE.
No es realitzarà, en cap cas, la devolució de l’import abonat en concepte de “Reserva de plaça” a causa de la condició d’aquesta.

7. DRET DE DESISTIMENT

Pel que fa als cursos de formació en línia, donada la seva naturalesa (contingut digital) i d’acord amb l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de defensa dels consumidors i usuaris, el dret de desistiment no és aplicable.

8. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament a l’ALUMNE d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada. IMPOSITA SERVEIS, S.L es reserva el dret de modificar les característiques i condicions dels seus serveis i productes, sempre que l’objectiu sigui millorar-los i que suposi un benefici per a l’ALUMNE.

9. OBLIGACIONS DE LES PARTS

IMPOSITA SERVEIS, S.L es compromet a proporcionar a l’ALUMNE els serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat i, si s’escau, a gestionar les operacions de logística.
L’ALUMNE es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.
IMPOSITA SERVEIS, S.L no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. Per això l’ALUMNE accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a IMPOSITA SERVEIS, S.L qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades elèctriques, errors, ús del servei contractat… que tingui el seu origen en elements externs que queden fora de l’àmbit de control d’IMPOSITA SERVEIS, S.L i així mateix quan no siguin exclusivament imputables a IMPOSITA SERVEIS, S.L.

10. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d’IMPOSITA SERVEIS, S.L qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació l’ALUMNE, ha de posar en coneixement d’IMPOSITA SERVEIS, S.L al formulari de contacte, l’e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

11. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

L’ALUMNE reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús: avís legal, política de galetes, condicions de venda i la política de privacitat de la pàgina web.
L’ALUMNE reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.
L’ALUMNE és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació de botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

12. NORMATIVA APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles i la resta de normativa europea que sigui d’aplicació.
En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada extrajudicialment de mutu acord, les parts se sotmetran a la competència territorial dels jutjats o tribunals corresponents al domicili social d’IMPOSITA SERVEIS, S.L, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, i sempre que no existís norma expressa de caràcter imperatiu en un altre sentit.

13. DADES PERSONALS

El procés de contractació requereix que faci formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si ho autoritza, per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.
Atenció: Les presents Condicions Generals de venda han estat actualitzades amb data 2020.10.01. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts.

X