Tot manipulador d’aliments ha d’estar format en higiene alimentària. Les condicions higièniques en que es manipulin els aliments i les pautes que es segueixin determinaran la innocuïtat dels aliments. És per això que una bona formació i una bona conscienciació sobre seguretat alimentària evitarà possibles malalties o al·lèrgies que podrien derivar d’aliments contaminats o en mal estat. Els coneixements, les habilitats i l’actitud són mesures necessàries que han d’estar a l’abast del manipulador per mantenir els aliments en perfecte estat de qualitat i salubritat.

Objectius generals del curs:

Conscienciar de la importància de la seguretat alimentària, així com de la terminologia utilitzada en l’àmbit de la higiene alimentària.

Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a la qual són susceptibles: fonts, malalties i les seves causes, microorganismes responsables, contaminació creuada…)

Aprendre pautes d’higiene, manipulació i condicions dels locals per treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.

Diferenciar els riscs segons el procés: emmagatzematge refrigerat, congelat, preparació, cocció…

Conèixer altres problemes relacionats amb l’alimentació com les al·lèrgies i les intoleràncies.

A qui va dirigit?

A tots aquells professionals que tinguin contacte directe amb aliments en qualsevol fase del seu procés (transport, fabricació, transformació, venda o servei) *.

Contingut del curs:

Mòdul 1. Seguretat alimentària i estat de salut.
Mòdul 2. Condicions del manipulador.
Mòdul 3. Les instal·lacions, neteja i higiene.
Mòdul 4. Manipulació higiènica.
Mòdul 5. Pre-requisits i APPCC.
Mòdul 6. Els al·lèrgens.
Annex. Legislació i pàgines d’interès.

* Les empreses són les responsables de la formació dels seus manipuladors. Totes aquelles empreses que tinguin contacte directe amb aliments durant qualsevol fase del seu procés hauran de formar periòdicament en matèria d’higiene alimentària als seus treballadors. La normativa que regeix la manipulació d’aliments és el reglament CE 852/2004 i el Reial Decret 109/2010. Oferim cursos presencials o telemàtics per a grups i empreses.

X